„Национален център по мехатроника и чисти технологии“

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие.

Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“,

Инвестиционен приоритет № 1а “Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационната дейност, подобряване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа“

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-1.001

„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“

Цел на проекта

Стратегическа цел

Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска инфраструктура, която да допринася за реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на Република България.

Основна цел

Постигaне на качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се икономически сегмента – мехатроника и чисти технологии – чрез развитието на специфични научни методи и инструменти за постигане на интелигентен дизайн, планиране и експлоатация на материалните ресурси, енергийните системи и мехатронни компоненти.

Специфични цели

Специфични цели

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Институт по обща и неорганична химия – БАН (водеща организация)

ОБЩА СТОЙНОСТ

Общата стойност на проекта е 69 184 529.81 лв., от които 58 806 850.34 лв.  европейско и  10 377 679.47 лв. национално съфинансиране

СТАРТОВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

​Представяне на Националния център по мехатроника и чисти технологии​

Пускане на видеото